0516 - 423322 info@aanhetwerk.com

Privacy Statement

Aan Het Werk Uitzendburo hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we je graag informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en waarvoor wij ze verwerken.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en door regelmatig contact met elkaar te houden kunnen we er voor zorgen dat deze gegevens correct blijven.
 • We hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We hanteren de (verschillende) bewaartermijnen voor jouw gegevens die nodig zijn voor het doel, daarna worden ze verwijderd.
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten (beschreven in dit privacy statement) omtrent je persoonsgegevens, we willen wijzen je hier op wijzen en we zullen deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Aan Het Werk Uitzendburo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Arbeidsbemiddeling
 • Salarisverwerking
 • Registratie van ziekmeldingen
 • Pensioenfonds
 • Controlerende instanties

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
* Voornaam Geboortedatum/-plaats
* Achternaam Burgerlijke staat
* Adresgegevens Bankrekeningnummer
* Telefoonnummer Rijbewijs
* E-mailadres Kopie ID of Paspoort

De met een * gemarkeerde gegevens zijn verplicht bij inschrijving i.v.m. arbeidsbemiddeling.
De overige gegevens zijn verplicht voor de salarisverwerking.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en er met betreffende partij een verwerkersovereenkomst is gesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij met jouw nadrukkelijke toestemming of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Aan Het Werk Uitzendburo BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te bescherming tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan), tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het doel.

Vragen en/of klachten
Mocht je een vraag of een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hiervoor contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.